Տվյալների վերլուծություն

Մեր ընկերությունը մատուցում է տվյալների վերլուծության ծառայությունների ամբողջական փաթեթ՝ կիրառելով  վիճակագրական և մեքենայական ուսուցման (machine learning) այնպիսի տեխնիկաներ, մոտեցումներ և մեթոդներ, ինչպիսիք են՝

 • Նկարագրական վերլուծությունը
 • Կոռելիացիայի և նշանակալիության գնահատման թեստեր
 • Ռեգրեսիոն վերլուծությունը (բազմաչափ, լոգիստիկ, պոլինոմ, օրդինալ, հիերարխիկ, ոչ գծային, պայմանական  լոջիթ, ռոգրեսիոն ընդհատությունը
 • Տարածականության ռեդուկցիա (սկզբունքային բաղադրիչների վերլուծություն, գործոնային վերլուծություն) 
 • Դասակարգում (լոգիստիկ ռեգրեսիա, որոշումների ծառ, պատահական անտառ, k-NN, նեյրոնային ցանցեր, օժանդակ վերկտորների մեքենա
 • Ժամանակային շարքերի վերլուծություն
 • Գիտափորձային վերլուծություններ(համանման միավորների համապատասխանեցում, տարբերություն տարբերության մեջ ռեգրեսիա, ԱՆՈՎԱ-ի տարբեր տեսակներ) 
 • Կլաստերային վերլուծություն (հիերարխիկ, K-միջիններ
 • Ասոցիացիայի կանոններ
 • Ընտրության մոդելավորում (համակցված վերլուծություն)
 • Մոդելի գնահատում

 • Հաստատուն համեմատական մեթոդը
 • Զրույցի վերլուծություն
 • Պատմողական վերլուծություն
 • Դիսկուրս վերլուծություն
 • Հիմնավորված տեսություն
 • Որակական համեմատական վերլուծություն
 • Դեպքի խոր ուսումնասիրություն
 • Ֆենոմենոլոգիական վերլուծություն
 • Էթնոմեթոդաբանական վերլուծություն

Կապվեք մեզ հետ

Եթե ունեք հարցեր կամ առաջարկներ, թողեք հաղորդագրություն և մենք կկապնվնենք Ձեզ հետ: