Assisting the research teams
11.09.2023
R-Insights Research Company is looking for a research specialist to generate insights within social and market research projects.
03.09.2023
R-Insights Research Company is hiring Russian speaking interviewers who will conduct face-to-face interviews with Russian nationals.
14.06.2023
Որակական հետազոտությունների մասնագետ
10.02.2023
Հեռախոսային հարցազրույցների իրականացում
01.11.2022
Տվյալների հավաքագրման բաժնի օգնական
26.08.2022
Հարցազրուցավարների թիմի համակարգում
26.08.2022
Տվյալների հավաքագրման բաժնի համակարգում
26.08.2022
Որակական հետազոտությունների կրտսեր մասնագետ
24.08.2022
Որակական հետազոտությունների օգնական
24.08.2022
CAPI համակարգով դեմ առ դեմ հարցազրույցների իրականացում
01.06.2022
Տվյալների որակի ստուգում
23.08.2021
Research project management
23.08.2021
Կրթական հաստատություններում անկետավորման իրականացում
23.08.2021
Analytics
21.08.2021
Providing expertize throughout the whole cycle of research projects
21.08.2021
Project management
31.01.2020

Stay connected

If you have any questions or suggestions, leave a message and we will contact you.